Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

14,0°C Hitrost vetra: 0,40 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Nov cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v OBČINI GROSUPLJE

Od 01. 04. 2014 veljajo na področju ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Grosuplje novosti, ki spreminjajo dosedanjo prakso pri izvajanju te javne službe. S tem obvestilom vas želimo z njimi seznaniti.

Celovito informacijo o ravnanju z odpadki lahko dobite v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 111/2013 ter na spletni strani JKP Grosuplje.

Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se uporabnikom ločeno zaračunavajo cene za naslednje storitve:

  • storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov;
  • storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov;
  • storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
  • storitve odlaganja ostanka po predelavi ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in se oblikuje na kg opravljene storitve posamezne javne službe.

Mesečni strošek odvoza se zaračunava tako, da se zmnoži velikost zabojnika, sodilo (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev), povprečno število odvozov in cena. V primeru, kadar si več uporabnikov deli zabojnik, se za razdelitev uporablja število članov v gospodinjstvu.

Potrjene in zaračunane cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki

tABELA CENIK

Cene pod zaporedno številko 1, 3 in 4, ki so izražene v EUR/kg, se uporabnikom zaračunajo sorazmerno glede na velikost zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in povprečnega mesečnega števila praznjenj tega zabojnika.

Ceno pod zaporedno številko 2, ki je izražena v EUR/kg, se uporabnikom zaračuna sorazmerno glede na velikost zabojnika za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in povprečnega mesečnega števila praznjenj tega zabojnika.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in Sklepom o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje, ki ga je Občinski svet Občine Grosuplje sprejel na svoji seji dne 12.3.2014.

S klikom na spodnje povezave si lahko ogledate primer izračuna mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki po zabojnikih v Občini Grosuplje in način porazdelitve količin med uporabnike:
- mesečni stroški ravnanja s komunalnimi odpadki po zabojnikih v Občini Grosuplje;
- sodilo za porazdelitev količin med uporabnike.