Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

n/p Hitrost vetra: 0,76 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > NOVICE > Operacija/projekt: Z GLAVO ZA NARAVO

NOVICE

Operacija/projekt: Z GLAVO ZA NARAVO

JKP Grosuplje je skupaj s partnerjem Avtotransporti Kastelec z projektom »Z glavo za naravo- izobraževanje in ozaveščanje o okoljskih tematikah« uspešno kandidirala na 1. Javni poziv LAS Sožitje med mestom in podeželjem za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2016 – 2018.

Upravni odbor LAS Sožitje med mestom in podeželjem je na svoji 9. redni seji, 29.3.2017, izbral in odobril omenjeni projekt za sofinanciranje iz ESRR in ga poslal v dokončno potrditev ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Ministrstvo je LAS SMP posredovalo Obvestilo o potrditvi operacij št.: 331 – 4/2016/28 s katerim je za navaden projekt odobrenih 21.639,58 EUR iz ESRR.

CILJI OPERACIJE/PROJEKTA

Glavni namen operacije je ozaveščati in izobraževati občane o okoljskih tematikah, kar ima posredni rezultat v spodbujanju naravi prijaznega in okoljsko ter energetsko odgovornega življenja v naseljih Grosuplje, Šmarje SAP in celotne občine. Z celovito in trajnostno vsebino izobraževanj se bodo občani izobrazili za bolj trajnostno potrošništvo in okolju prijazno izvedbo vsakodnevnih opravil. Občani bodo manj obremenjevali okolje z nepotrebnimi človeškemu zdravju in okolju škodljivimi kemikalijami v odpadni vodi, ki se izteka v Krajinski park Radensko polje, ki je varovano območje pod Naturo 2000. S tem se bo ohranjala narava in varovala biotska raznolikost podeželja.

OPIS OPERACIJE/PROJEKTA

V sklopu operacije bomo opremili okoljsko učilnico na Centralni Čistilni Napravi (CČN) Grosuplje, ki bo služila različnim predavanjem in delavnicam širši javnosti. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. bo opremilo učilnico, po CČN Grosuplje bo uredilo učno pot z 8 točkami, izvedlo dan odprtih vrat na CČN Grosuplje in CERO Špaja dolina, vodilo dve ekskurzije za OŠ iz Grosuplje/Šmarja Sap na CČN Grosuplje in CERO Špaja dolina, organiziralo tri brezplačne delavnice/predavanja za širšo javnost (delavnica izdelave naravnih čistil za širšo javnost, delavnica o sonaravnem vrtnarstvu (permakultura), predavanje o pomembnosti ločevanja odpadkov), izdelalo tri različne brošure (pitna voda, odpadna voda, odpadki) in jih razdelilo po gospodinjstvih Grosuplja in Šmarja sap. Izvedli bomo tudi dva izobraževanja za naše zaposlene (s področja prevoza nevarnih snovi in prevoza pitne vode s cisternami).

Partner Avtotransporti Kastelec, Kastelec Lado s.p. bo pripravil in natisnil gradivo (letake, zloženke, posterje) za potrebe informiranja javnosti o pomembnosti pravilnega ravnanja z izrabljenimi vozili. Partner bo tudi delno oz. dodatno opremil sobo za predstavitev sistema in obrata za ekološko razgradnjo izrabljenih vozil (za potrebe dneva odprtih vrat, delavnic, ekskurzij). Na različnih delavnicah, ki bodo specifično pripravljene za ciljno javnost (vrtec, osnovnošolci, mladi in ostali občani) bo predstavljen sistem ravnanja z izrabljenimi vozili v republiki Sloveniji ter obrat za ekološko razgradnjo izrabljenih vozil.

FINANČNA KONSTRUKCIJA OPERACIJE /PROJEKTA

 Celotna vrednost operacije v EUR   32.653,10 
 Upravičena vrednost operacije (brez DDV in drugih neupravičenih stroškov)  27.049,48
 Stopnja sofinanciranja iz ESRR v %  80 % od upravičenih stroškov
 Predvidena vrednost sofinanciranja iz ESRR v EUR  21.639,58
 Predvidena lastna sredstva v EUR 10.081,64

DODATNE INFORMACIJE O OPERACIJI/PROJEKTU

JKP Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Centralna čistilna naprava Grosuplje
Vodja operacije: Nejc Vesel
Telefon: + 386 1/7888 924; e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec s.p., Adamičeva 57, 1290 Grosuplje
Koordinator operacije: Damjan Balabanič
Telefon: +386 1/7888 098; e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

CLLD – LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

CLLD (Community Led Local Development) oziroma v prevodu Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost je nov razvojni program, ki ga je Evropska komisija ponudila na izbiro državam članicam in temelji na pristopu lokalnega razvoja “od spodaj navzgor”, kar pomeni, da lokalni prebivalci vzpostavijo lokalno javno zasebno partnerstvo v obliki lokalne akcijske skupine, ki pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja (SLR), ki temelji na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja. V ta namen je partnerstvu dodeljeno dolgoročno financiranje, pri čemer se lokalni prebivalci sami odločijo, za katere namene bodo v skladu z EU pravili porabili sredstva (za projekte in svoje delovanje). Slovenija je v izvajanje programa CLLD namenila sredstva iz treh evropskih skladov: 1. evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP); 2. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in 3. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Več o programu CLLD je na strani Program razvoja podeželja in na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

JKP Grosuplje je ustanovna članica Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS SMP), ki deluje na območju občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in je za izvajanje Strategije lokalnega razvoja pridobila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uvodna stran > NOVICE > Operacija/projekt: Z GLAVO ZA NARAVO