VREME: V Špaji dolini je bilo n/p , pihalo je 0,76 m/s , v zadnjih 30ih minutah je padlo 0,00 mm padavin

NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI

Od 01.04.2014 veljajo pri ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica novosti, ki spreminjajo dosedanjo prakso pri izvajanju te javne službe. S tem obvestilom vas želimo z njimi seznaniti.

Celovito informacijo o ravnanju z odpadki lahko dobite v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 99/2013, Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 111/2013 in v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 17/2014.

Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se po novem uporabnikom ločeno zaračunavajo cene za naslednje storitve:

  • storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov;
  • storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov;
  • storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
  • storitve odlaganja ostanka po predelavi ali odstranjevanja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Mesečni strošek ravnanja s komunalnimi odpadki se zaračunava uporabnikom glede na velikost in pogostost odvoza posode za mešane komunalne odpadke.

Mesečni strošek ravnanja z biološko razgradljivimi komunalnimi odpadki se zaračunava uporabnikom glede na velikost in pogostost odvoza posode za biološko razgradljive komunalne odpadke.

Velikost zabojnikov za zbiranje embalaže in drugih ločenih frakcij ne vplivna na obračun storitev ravnanja z odpadki.

S klikom na spodnje povezave si lahko ogledate cenike in primere izračuna mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki po zabojnikih:

Občina Dobrepolje

Občina Grosuplje

Občina Ivančna Gorica

Zbiranje odpadkov v letu 2013

Mesec januar je na področju zbiranja odpadkov mesec, ko pregledamo vse podatke o količinah zbranih odpadkov za preteklo leto, že v decembru pa pripravimo natančni načrt zbiranja odpadkov za prihodnje leto. Načrt zbiranja odpadkov je bil priložen že v prejšnji številki časopisa. Tokrat pa vam bi le na kratko predstavili količine in trende zbiranja odpadkov. Da bo pregled čim enostavnejši vam podatke prikazujemo kar v grafični obliki.

Na spodnjem grafu so prikazane količine odloženih odpadkov od leta 2005 naprej. Veseli nas, da se količine odloženih mešanih komunalnih odpadkov iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica zmanjšujejo že vse od tega leta, v letu 2013 smo tako odložili le še 4.875, 210  ton mešanih komunalnih odpadkov iz naših občin. To je posledica uspešnega zbiranja vseh ostalih vrst odpadkov. Zmanjšuje se tudi količina odloženih nekomunalnih odpadkov, kar je verjetno posledica različnih faktorjev, med drugim tudi slabšega gopodarskega stanja.

Graf1

Pri oddaji odpadkov moramo upoštevati veljavno zakonodajo. Pomembno je, da odpadke oddamo pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov, saj le na ta način lahko zagotovimo tudi pravilno ravnanje z vsemi odpadki. Pri razgradnji odpadne električne in elektronske opreme na primer nastane veliko nevarnih odpadkov, s katerimi je potrebno pravilno ravnati, da ne ogrožamo zdravja ljudi in živali ali narave. Še posebej pa lahko na tem mestu omenimo odlično sodelovanje z osnovnimi šolami in uspešno zbiranje odpadnega papirja naših osnovnošolcev, ki so v letu 2013 zbrali več kot 198 ton časopisnega papirja in tako prispevali k ohranitvi gozdov in zmanjšanju izpuhov CO2.

Graf2

Graf3

V letu 2014 si želimo količine ločeno zbranih odpadkov še povečati, hkrati pa še zmanjšati količine odloženih komunalnih odpadkov. Razmerje med obema vrstama odpadkov je prikazano naspodnjem grafu.

Graf4